Naar boven

Gegevensbeschermingsverklaring

1. Inleiding en algemene bepalingen

U bezoekt momenteel de website van DMK Deutsches Milchkontor GmbH, dat gevestigd is op Industriestraße 27, 27404 Zeven, Duitsland.

Onze functionaris gegevensbescherming is bereikbaar op bovenstaand adres of via het e-mailadres datenschutz@dmk.de.

DMK Deutsches Milchkontor GmbH neemt de bescherming van uw persoonlijke gegevens uiterst serieus.
De bescherming van uw persoonlijke gegevens vormt tijdens ons gehele bedrijfsproces een belangrijk aandachtspunt. Persoonlijke gegevens worden op deze website alleen verzameld voor zover dat technisch noodzakelijk is.
Uw gegevens worden niet zonder toestemming gepubliceerd of doorgegeven aan derden.

Onderstaande verklaring biedt een overzicht van hoe wij deze bescherming garanderen en welke gegevens voor welk doel worden verzameld.

2. Verzameling en opslag van persoonsgegevens en aard en doel van het gebruik ervan

a) Tijdens het bezoek aan de website

Wanneer u onze website bezoekt, stuurt de browser op uw apparaat automatisch informatie naar de server van onze website. Deze informatie wordt tijdelijk opgeslagen in een zog. logbestand. De volgende gegevens worden zonder uw tussenkomst geregistreerd en opgeslagen totdat deze automatisch worden verwijderd:

 • naam van het geraadpleegde bestand
 • datum en tijdstip van het bezoek
 • verstuurd datavolume
 • melding of de poging geslaagd is
 • gebruikte webbrowser
 • gebruikt besturingssysteem
 • de eerder bezochte pagina
 • naam van uw internetprovider
 • uw IP-adres


De genoemde gegevens worden door ons verwerkt voor de volgende doeleinden:

 • totstandbrenging van een probleemloze verbinding van de website,
 • een comfortabel gebruik van onze website,
 • evaluatie van de veiligheid en stabiliteit van het systeem, alsmede
 • overige administratieve doeleinden.


Artikel 6, lid 1, sub f van de AVG vormt de rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking. Onze legitieme belangen vloeien voort uit de hierboven genoemde doeleinden voor gegevensverzameling. We gebruiken de verzamelde gegevens in geen geval om conclusies over u te trekken.

Bij uw bezoek aan onze website maken we tevens gebruik van cookies. Meer informatie hierover vindt u in paragraaf 4 en 5 van deze gegevensbeschermingsverklaring.

b) Bij het gebruik van ons contactformulier

Neem bij vragen gerust contact met ons op via het formulier op de website. Een geldig e-mailadres is daarbij vereist om te weten wie het verzoek heeft verzonden zodat we erop kunnen reageren. Verdere informatie kan op vrijwillige basis worden verstrekt.

De gegevens worden gebruikt om op basis van uw vrijwillige toestemming contact met u op te nemen overeenkomstig art. 6 lid 1 sub a AVG.

De persoonlijke gegevens die wij voor het gebruik van het contactformulier hebben verzameld, worden na de verwerking van uw aanvraag automatisch gewist.

3. Doorgeven van gegevens

Uw persoonlijke gegevens worden niet doorgegeven aan derden voor andere doeleinden dan hieronder vermeld.

Wij geven uw persoonlijke gegevens alleen door aan derden

 • na uw uitdrukkelijke toestemming op grond van art. 6 lid 1 sub a AVG, bijvoorbeeld aan transportdiensten als gevolg van de afzonderlijke acceptatie van deelnamevoorwaarden in het kader van een kansspel,
 • indien dit op grond van art. 6 lid 1 sub f AVG vereist is en er geen reden is om aan te nemen dat u een zwaarwegend belang hebt bij het niet verstrekken van uw gegevens,
 • indien daarvoor een wettelijke verplichting geldt op grond van art. 6 lid 1 sub c AVG, en
 • indien dit wettelijk is toegestaan en overeenkomstig art. 6 lid 1 sub b AVG vereist is voor de verwerking van contractuele verplichtingen jegens u.


4. Cookies

Op sommige onderdelen van onze website maken we gebruik van zogenaamde cookies. Aan de hand van dergelijke bestanden kan uw computer tijdens uw bezoek aan deze website worden geïdentificeerd als een technische eenheid om uw gebruik van onze diensten, tevens bij toekomstige bezoeken, te vergemakkelijken.

Type cookie: Accepteren van cookies
Naam cookies: cookieconsent_dismissed

Deze cookies worden gebruikt om uw client geanonimiseerd te identificeren en op te slaan
of u kennis hebt genomen van de informatie over het gebruik van cookies.
Er worden geen persoonlijke gegevens opgeslagen of verzonden.

Normaal gesproken hebt u echter de mogelijkheid uw internetbrowser zo in te stellen dat u van de aanwezigheid van cookies op de hoogte wordt gesteld, zodat u deze kunt accepteren of afwijzen of bestaande cookies kunt verwijderen. Gebruik de helpfunctie van uw internetbrowser om erachter te komen hoe u deze instellingen kunt wijzigen.

Houd er rekening mee dat sommige functies van onze website mogelijk niet werken als u het gebruik van cookies hebt uitgeschakeld.

Cookies staan een server niet toe om privégegevens op uw computer of op een andere server te lezen. Ze vormen geen gevaar voor uw computer en bevatten geen virussen. Wij gebruiken en verwerken cookies op basis van art. 6 lid 1 sub f AVG om de werking van onze website te verbeteren. De verwerking van de gegevens is daarom noodzakelijk om onze belangen te beschermen.

5. Gebruik van Google Analytics

Wij maken gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc, 1600 Amfitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, VS. 

Google Analytics maakt gebruik van zog. “cookies". Het gaat daarbij om tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en waarmee het mogelijk is uw bezoek aan onze site te analyseren. De door de cookie gegenereerde gegevens over uw gebruik van deze website (met inbegrip van uw IP-adres) worden over het algemeen overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.

Wij wijzen u erop dat op deze website Google Analytics is uitgebreid met de code "gat._anonymizeIp();" om een anonieme verzameling van IP-adressen te garanderen (zgn. IP-maskering). Wanneer op deze website IP-anonimisering is geactiveerd, verkort Google vooraf uw IP-adres in lidstaten van de Europese Unie of in andere landen die partij zijn bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Slechts in uitzonderingsgevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS verzonden en daar ingekort. 

Google zal deze informatie namens ons gebruiken om uw bezoek aan de website te evalueren, rapportages over de activiteiten op de website op te stellen en andere diensten voor ons uit te voeren met betrekking tot het gebruik van de website en het internet. Het IP-adres dat uw browser in het kader van Google Analytics doorgeeft, wordt niet gekoppeld aan andere gegevens van Google.

U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor bedoelde instellingen te selecteren. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval mogelijk niet alle functies van deze website volledig zult kunnen gebruiken. U kunt bovendien voorkomen dat Google de door cookies verzamelde gegevens met betrekking tot uw bezoek aan de website (met inbegrip van uw IP-adres) verzamelt en deze gegevens verwerkt door het downloaden en installeren van de plug-in voor uw browser die via de volgende link (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl) beschikbaar is.

Bovendien kunt u het verzamelen van gegevens door Google Analytics voorkomen door op de volgende link te klikken. Er wordt dan een opt-out-cookie ingesteld om verdere verzameling van uw gegevens bij uw bezoek aan deze website te voorkomen. Deze methode is met name aan te raden wanneer u onze website met mobiele apparaten bezoekt.

Meer informatie over gebruiksvoorwaarden en gegevensbescherming vindt u op www.google.com/analytics/terms/de.html en policies.google.com/privacy

Wij baseren het gebruik van de hierboven genoemde analysetool op art. 6 lid 1 sub f AVG: de verwerking vindt plaats ten behoeve van de analyse van het gebruiksgedrag en is dus noodzakelijk om onze rechtmatige belangen te behartigen.

 

6. Gebruik van andere Google-diensten (Google Maps, Google Fonts)

We gebruiken Google Maps op onze website om kaarten weer te geven en Google Fonts van de provider Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS om lettertypen weer te geven. Hierbij kunnen gegevens aan Google verstuurd worden. De gegevensbeschermingsverklaring van de dienstverlener kunt u bekijken op https://policies.google.com/privacy?hl=nl&gl=us. U kunt de gegevensoverdracht ook uitschakelen door een opt-out-cookie in te stellen via de volgende link:https://adssettings.google.com/authenticated.

7. Rechten van betrokkenen

Als betrokkene hebt u de volgende rechten:

a. Recht van inzage

U hebt het recht om ons om een bevestiging te vragen of uw persoonlijke gegevens zullen worden verwerkt.

b. Correctie/verwijderen/beperken van verwerkte gegevens

Daarnaast hebt u het recht ons te verzoeken

 • uw onjuiste persoonlijke gegevens onmiddellijk te corrigeren (recht op correctie), 
 • uw onjuiste persoonlijke gegevens onmiddellijk te verwijderen (recht op gegevenswissing) en 
 • de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken (recht om de verwerking te beperken).


c. Recht op overdraagbaarheid van gegevens

U hebt het recht een overzicht te ontvangen in een gestructureerd, actueel en machineleesbaar formaat van de door u verstrekte persoonlijke gegevens die op u betrekking hebben en deze gegevens door te geven aan een andere verantwoordelijke.

d. Herroepingsrecht

U hebt het recht uw toestemming te allen tijde in te trekken. Het intrekken van de toestemming heeft geen gevolgen voor de rechtmatigheid van de verwerking die op basis van uw eerdere toestemming reeds is uitgevoerd.

e. Recht op bezwaar

Indien de verwerking van uw persoonsgegevens noodzakelijk is voor de vervulling van een taak van algemeen belang (art. 6 lid 1 sub e AVG) of ter bescherming van onze gerechtvaardigde belangen (art. 6 lid 1 sub f) AVG), kunt u hiertegen bezwaar aantekenen.

f. Beklagrecht

Wanneer u van mening bent dat de verwerking van u persoonsgegevens in strijd is met de AVG, hebt u, los van andere juridische middelen, het recht om een klacht in te dienen bij een van de toezichthoudende instanties. De gegevens vindt u ophttp://ec.europa.eu/justice/article-29/structure/data-protection-authorities/index_en.htm